Ratownictwo i pierwsza pomoc, specjalistyczne ratownictwo nurkowe - pytania CMAS

(Jolanta Olszowska)

1. Przedstaw schemat oceny stanu poszkodowanego i kolejność podejmowanych czynności ratowniczych.

2. Wymień jakie mogą być przyczyny utonięć podczas nurkowania.

3. Omów rodzaje utonięć i procesy będące w nich bezpośrednimi przyczynami śmierci.

4. Narysuj i omów zależność wyników zabiegów reanimacyjnych od czasu ich podjęcia.

5. Jak zdiagnozować obecność u poszkodowanego podstawowych funkcji życiowych (omów techniki i schemat postępowania diagnozującego)?

6. Opisz przebieg akcji reanimacyjnej u poszkodowanego:

a/ nieprzytomnego oddychającego

b/ z zatrzymanym oddechem, ale zachowanym krążeniem

c/ z zatrzymanym krążeniem i oddychaniem

d/ z zatrzymanym krążeniem, ale zachowanym oddychaniem

e/ ..... - przy dowolnym innym wariancie braku jednych podstawowych funkcji życiowych, a zachowaniu pozostałych.

7. Omów schemat postępowania przedlekarskiego w przypadku:

a/ krwotoku (tętniczy, żylny, wewnętrzny, z nosa)

b/ złamania, zwichnięcia, urazu kręgosłupa

c/ udaru słonecznego, przegrzania

d/ przechłodzenia organizmu

e/ oparzenia, odmrożenia

f/ urazu głowy (wstrząs mózgu)

g/ porażenia prądem

8. Jaki wywiad i objawy mogą świadczyć o:

a/ krwotoku (tętniczy, żylny, wewnętrzny, z nosa)

b/ złamaniu, zwichnięciu, urazie kręgosłupa

c/ udarze słonecznym, przegrzaniu

d/ przechłodzeniu organizmu

e/ oparzeniu, odmrożeniu

f/ urazie głowy (wstrząs mózgu)

g/ porażeniu prądem

9. Opisz czynności jakie należy wykonać wydobywając nieprzytomnego nurka spod wody (w trakcie wynurzania, holowania i przy wychodzeniu na brzeg lub łódkę).

10. Opisz sposób prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku utraty kontaktu z jednym z członków grupy nurkowej.

11. Omów schemat akcji ratowniczej i postępowania przedlekarskiego w przypadku:

a/ barotraumy płuc

b/ choroby dekompresyjnej

c/ urazu ciśnieniowego ucha środkowego, zatok

d/ narkozy azotowej

e/ zatrucia zanieczyszczonym powietrzem z butli nurkowej (jakich zanieczyszczeń możesz się tam spodziewać) ?

f/ porażenia prądem pod wodą

g/ zatrucia tlenem

h/ urazów i zatruć spowodowanych kontaktem z niebezpiecznymi zwierzętami morskimi (jakich urazów można doznać w takiej sytuacji?)

12. Jaki wywiad i objawy mogą świadczyć o:

a/ barotraumie płuc

b/ chorobie dekompresyjnej

c/ urazie ciśnieniowym ucha środkowego, zatok

d/ narkozie azotowej

e/ zatruciu zanieczyszczonym powietrzem z butli nurkowej

f/ porażeniu prądem pod wodą

g/ zatruciu tlenem

h/ urazach i zatruciach spowodowanymi kontaktem z niebezpiecznymi zwierzętami morskimi p>13. Co to jest wstrząs, jakie czynniki mogą wywołać jego wystąpienie u poszkodowanego i jakie działania ratownika mogą zmniejszyć ryzyko wstrząsu?

14. Jakie działania służą profilaktyce wypadków i chorób związanych z nurkowaniem?