Pływy morskie w nurkowaniu

Hydrologia i locja


Pływy są to pionowe ruchy wody morskiej, wywołane siłami kosmicznymi, tj. działaniem grawitacyjnym Księżyca i Słońca, mające wyraźnie okresowy charakter. W punkcie Ziemi, w którym odległość do księżyca jest najmniejsza, a więc jego oddziaływanie największe, następuje wypiętrzenie mas wodnych spowodowane przesunięciem wody z innych miejsc. Wskutek obrotowego ruchu Ziemi i Księżyca dookoła ich wspólnego środka masy powstaje drugie symetryczne podniesienie wód w miejscu najbardziej odległym od Księżyca. W punktach "prostopadłych" do wzniesień wody występuje jej deficyt.

pływy morskie

Pływy morskie.

W wyniku ruchu obrotowego Ziemi wokół jej osi przez każdy punkt jej powierzchni przechodzą w ciągu doby (dokładnie co 12h 26') dwie fale wysokiej wody. Mówimy wtedy, że następuje przypływ. Pomiędzy przypływami (również dwa razy w ciągu doby) poziom wody opada - następuje odpływ. Słońce mimo swojej masy wywiera znacznie mniejszy wpływ przyciągający na wody mórz niż Księżyc z racji dużej odległości Ziemia-Słońce. Wysokość fali pływowej jest jednak uzależniona od wzajemnego położenia Ziemi, Księżyca i Słońca.

Należy sobie zdawać sprawę że prędkość ruchu obrotowego Księżyca i Słońca (pozorny ruch wokół Ziemi) nie jest taka sama. Księżyc wykonuje pełny obrót (czyli o 360°) w ciągu 27,3 doby. Ziemia okrąża Słońce w ciągu 365 dni. W ciągu jednego pełnego obrotu Księżyca wokół Ziemi występują dwa pływy syzygijne i dwa kwadraturowe.

Mimo tych różnic, nie występują dwa pływy, jeden księżycowy a drugi słoneczny. Występuje jeden pływ wypadkowy. Największe pływy tzw. syzygijne występują, gdy grawitacja Księżyca sumuje się z grawitacją Słońca, ma to miejsce gdy, Ziemia, Księżyc, Słońce są w jednej linii. Najmniejszy pływ tzw. kwadraturowy, występuje, gdy oś Księżyc – Ziemia jest prostopadła do osi Ziemia – Słońce, czyli po pierwszej i po trzeciej kwadrze. Słońce jest około 400 razy dalej od Ziemi niż Księżyc. Jednak, ma aż 8800 razy większą masę. Wpływ Słońca na pływy jest mniejszy o około 50% od wpływu Księżyca. Kiedy Księżyc jest między Słońcem a Ziemią mamy nów, pełnia jest, kiedy mamy Księżyc za Ziemią, czyli najdalej od Słońca. Z doświadczeń marynarskich wiadomo, że maksymalny przypływy i odpływy jest przesunięty w stosunku do nowiu i pełni o 2-3 dni.

Na wysokość pływów w danym punkcie wybrzeża ma również olbrzymi wpływ konfiguracja linii brzegowej. Tak więc u wybrzeży oceanicznych wysp wahania poziomu wody mogą wynosić 1 - 1,5m, gdy w tym czasem w portach Bretani lub Zatoki Fundy sięgają 8-11m.