Powietrze

mieszanki oddechowe


Powietrze - gaz tworzący atmosferę Ziemi, jako ogólnie dostępny stanowi główny czynnik oddechowy w nurkowaniu rekreacyjnym. Procentowy skład powietrza oraz wysokość ciśnień parcjalnych poszczególnych składników przy ciśnieniu 1at (na poziomie morza) jest następujący. Przy obliczeniach stosuje się równanie gazu doskonałego.

Gaz ilość w % ciśnienie parcjalne [at]
Azot 78,09 0,7809
Tlen 20,95 0,2095
Dwutlenek węgla 0,03 0,0003
Inne gazy 0,93 0,0093

Obecnie uznaje się, że max dopuszczalna głębokość nurkowania na powietrzu wynosi 50m. Wynika to z faktu, że w powietrzu znajduje się:

  1. azot - który pod zwiększonym ciśnieniem parcjalnym działa narkotycznie na nasz organizm,
  2. tlen - działajacy pod zwiększonym ciśnieniem parcjalnym, jak paraliżujący gaz bojowy - prowadzi do zatrucia tlenowego.

Graficzne przedstawienie garści informacji o powietrzu