Deklaracja o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej

i formalnym przejęciu ryzyka

1. Rozumiem, że nurkowanie przy użyciu aparatu powietrznego ze sprężonym powietrzem niesie ze sobą ryzyko wystąpienia: choroby dekompresyjnej, zatoru powietrznego, oraz innych chorób związanych z oddychaniem sprężonym gazem, wymagających leczenia w specjalistycznych ośrodkach hiperbarycznych. Rozumiem również, że nurkowania, które są niezbędnym elementem szkolenia, mogą się odbywać w miejscach, z których bezpośredni, szybki transport do specjalistycznego ośrodka hiperbarycznego jest utrudniony. Zgadzam się również na udział w nurkowaniach pomimo braku w sąsiedztwie komory dekompresyjnej.

2. Rozumiem i zgadzam się, że ani moi instruktorzy: prowadzący szkolenie ani firma dzięki której otrzymałem moje szkolenie: .......................... , ani International PADI inc. ani żaden z jego poszczególnych pracowników, przedstawicieli i agentów nie może być uznanym winnym lub odpowiedzialnym za zranienia lub śmierć czy inne szkody wobec mnie lub mojej rodziny, spadkobierców lub przedstawicieli, wynikłe z mojego zapisania się i udziału w kursie lub jako rezultat zaniedbania czynnego lub biernego związanych z tym osób fizycznych i prawnych.

3. W przypadku dopuszczenia mnie do udziału w kursie płetwonurkowania, podpisując ten dokument, przejmuję na siebie całkowite, związane z moim udziałem w powyższym kursie ryzyko za jakiekolwiek obrażenia, zranienia albo uszkodzenia oraz zniszczenie mienia, które mogą mnie spotkać podczas udziału w kursie, włączając wszystkie przewidywalne i nieprzewidywalne niebezpieczeństwa.

4. Dodatkowo zabezpieczam i uznaję za niewinne osoby fizyczne i prawne prowadzące powyższy kurs oraz związane z nimi osoby od jakichkolwiek roszczeń z mojej strony, ze strony mojej rodziny, spadkobierców czy przedstawicieli wynikających z mojego zapisania się i udziału w kursie włączając w to zarówno żądania powstałe w czasie kursu, jak i po otrzymaniu certyfikatu ukończenia kursu.

5. Rozumiem również, że płetwonurkowanie przy użyciu aparatu powietrznego, jak i bez niego, wymaga dużej aktywności ruchowej i jest związane z dużym wysiłkiem, co może spowodować u mnie przemęczenie podczas udziału w kursie. Gdybym więc doznał obrażeń na skutek : ataku serca, paniki, hiperwentylacji itp formalnie przejmuję na siebie ryzyko opisanych wyżej przypadków i nie uznam w/w osób odpowiedzialnymi za powstały uszczerbek na zdrowiu.

6. Dodatkowo stwierdzam, że jestem pełnoletni, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i mogę podpisać powyższe oświadczenie o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej, albo posiadając ograniczoną zdolność do czynności prawnych uzyskałem pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna) do podpisania oświadczenia o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej.

7. Rozumiem, że stwierdzenia w niniejszym dokumencie są wynikiem porozumienia stron i podpisuję ten dokument dobrowolnie. Potwierdzam, że to zwolnienie obejmuje wszystkie żądana włączając w to ale nie ograniczając tylko do tych wynikających z powstałej szkody lub nie dotrzymania umowy.

JA .......................................................................................,
wpisać drukowanymi literami imię i nazwisko uczestnika kursu

POPRZEZ TEN DOKUMENT ZAMIERZAM UWOLNIĆ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI MOICH INSTRUKTORÓW: ................... oraz innych instruktorów szkolących ORAZ FIRMĘ CZY ORGANIZACJĘ, DZIĘKI KTÓREJ OTRZYMAŁEM WSZYSTKIE INFORMACJE: ............................... ORAZ INTERNATIONAL PADI INC. I WSZYSTKIE WYMIENIONE POWYŻEJ POWIĄZANE Z NIĄ OSOBY OD JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIKOLWIEK USZCZERBEK NA ZDROWIU, STRATY MATERIALNE ALBO CZYMKOLWIEK SPOWODOWANĄ ŚMIERĆ, WŁĄCZAJĄC W TO ALE NIE OGRANICZAJĄC TYLKO DO OBRAŻEŃ I STRAT WYNIKŁYCH Z ZANIEDBANIA CZYNNEGO LUB BIERNEGO.

JESTEM W PEŁNI ŚWIADOMY ZNACZENIA TREŚCI POWYŻSZEGO DOKUMENTU O ZWOLNIENIU Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ I FORMALNYM PRZEJĘCIU RYZYKA, CO POTWIERDZAM PRZEZ JEGO PODPISANIE.