Oświadczenie uczestnika szkolenia

kurs nurkowania Kraków


Oświadczam, że udział w kursie płetwonurkowania organizowanym przez ..........................................................

w wyżej wymienionym terminie biorę na własną odpowiedzialność* oraz że jestem świadom ryzyka związanego z nurkowaniem. Ponadto oświadczam że:

  • posiadam aktualne badania lekarskie zezwalające mi na uprawianie płetwonurkowania (kopia przekazana organizatorowi)
  • posiadam indywidualne ubezpieczenie NW,
  • zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad uprawiania płetwonurkowania w Polsce (PN-EN 14153-2, PN.EN 14153-2, PN-EN 14153-1, PN-EN 14153-2, PN-EN 14153-3),
  • przyjąłem do wiadomości, że opłata za kurs nie podlega zwrotowi,
  • zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich regulaminów organizatora szkolenia oraz zarządzeń kadry instruktorskiej,
  • zgadzam się, że uprawnienia zostaną wydane po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych,
  • w przypadku niezdania egzaminów końcowych nie będę rościł pretensji do organizatora przeczytałem i zrozumiałem.

*Oświadczenie w imieniu osoby niepełnoletniej musi być podpisane przez obojga rodziców lub opiekuna prawnego w obecności kierownika szkolenia. W przypadku braku podpisu obojga rodziców wymagane jest pisemne wyjaśnienie złożone przez osobę podpisującą oświadczenie.