Płetwonurek Eksplorator -PE CMAS

Zakres szkolenia KDP/CMAS PE:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie, w charakterze partnera nurkowego, bezpiecznych nurkowań do głębokości 30 metrów.

Warunki uczestnictwa w kursie PE:

 • ukończone 14 lat
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnego innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18m
 • posiadanie stopni specjalistycznych, potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) lub równorzędnych stopni innych organizacji,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,
 • orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania

Przebieg szkolenia PE:

Wykłady (5,5 godzin), zajęcia praktyczne na powierzchni (1 godzina) oraz 4 nurkowania w wodach otwartych w przedziale głębokości 5÷30 m, w ciągu 2 dni szkoleniowych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 90 minut. Maksymalny okres realizacji programu - nie dłuższy niż 1 miesiąc

Uprawnienia PE:

Nurkować do głębokości 30m w towarzystwie osoby o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS** (P2) lub równorzędnych innej organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS, międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS oraz tytuł Płetwonurka Eksploratora (PE).

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KDP / CMAS (PE)
SZKOLENIE TEORETYCZNE

Symbol

ZAJĘCIA TEORETYCZNE godz.
PET1 Spotkanie organizacyjne 0,5
PET2  Konfiguracja sprzętu 1 1
PET3 Wybrane, zawansowane elementy techniki nurkowania 1
PET4 Fizjologia nurkowań głębokich 1
PET5 Dekompresja w praktyce 1
PET6 Bezpieczeństwo nurkowań głębokich 1
PEET Sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej 1

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KDP / CMAS (PE)
SZKOLENIE PRAKTYCZNE

Symbol

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE godz.
PEP1 Konfiguracja sprzętu do nurkowań głębokich -ćwiczenia praktyczne na
powierzchni
1
PEP2  Wybrane, zaawansowane elementy techniki nurkowania - głębokość
do 10 m
1,5
PEP3 Rozszerzone techniki pływania w płetwach - ćwiczenia pływackie w
pełnym sprzęcie głębokość do 5m
0,5
PEP4 Nurkowanie w toni - głębokość 10 ÷ 15 m 1,5
PEP5 Nurkowanie z wykonaniem optymalnego profilu nurkowania - głębokość
20 m
1,5
PEP6 Nurkowanie głębokie - głębokość 30m 1,5

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PEP1

KONFIGURACJA SPRZĘTU DO NURKOWAŃ GŁĘBOKICH
- ĆWICZENIA PRAKTYCZNE NA POWIERZCHNI

 1. Elementy wyposażenia pomocniczego (latarka, latarka zapasowa, kompas, boja dekompresyjna, szpulka/kołowrotek, komputer nurkowy).
 2. Miejsce pomocniczych elementów w konfiguracji sprzętu, sposoby mocowania i używania.
 3. Ergonomia i bezpieczeństwo konfiguracji.

PEP2 WYBRANE, ZAAWANSOWANE ELEMENTY 
TECHNIKI NURKOWANIA - GŁĘBOKOŚĆ DO 10 M

 1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.
 2. Praktyczna weryfikacja konfiguracji sprzętu pomocniczego (wyjęcie, odłożenie latarki głównej, wyjęcie i odłożenie latarki zapasowej, wyjęcie, rozwinięcie, zwinięcie i odłożenie boi, wyjęcie i odłożenie szpulki/kołowrotka, odczyt wskazań kompasu, odczyt wskazań komputera).
 3. Opróżnianie maski z wody w toni.
 4. Prawidłowa pozycja ciała pod wodą.
 5. Trym (w układzie z jedną butlą lub z zestawem dwubutlowym).
 6. Dynamiczna pływalność zerowa (pływalność w ruchu).
 7. Statyczna pływalność zerowa (pływalność w bezruchu, zawiśnięcie nad dnem lub platformą).
 8. Zmontowanie zestawu boja - szpulka/kołowrotek przy kontakcie z dnem lub platformą.
 9. Wypuszczenie boi na powierzchnię przy kontakcie z dnem lub platformą.
 10. Wynurzanie.
 11. Zwinięcie szpulki/kołowrotka i boi na powierzchni.
 12. Ćwiczenia doskonalące umiejętność obsługi boi dekompresyjnej przy kontakcie z dnem lub platformą.
 13. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu nurkowego.
 14. Omówienie nurkowania.

PEP3 ROZSZERZONE TECHNIKI PŁYWANIA W PŁETWACH
- ĆWICZENIA PŁYWACKIE W PEŁNYM SPRZĘCIE GŁĘBOKOŚĆ DO 5M

 1. Demonstracja techniki pływania metodą "frog kick".
 2. Pływanie techniką "frog kick".
 • pływanie do przodu
 • pływanie do tyłu
 • obroty w miejscu.

PEP4 NURKOWANIE W TONI - GŁĘBOKOŚĆ 10 ÷ 15 M

 1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.
 2. Pływalność zerowa w toni (pływalność dynamiczna, pływalność statyczna - zawiśnięcie w toni, samodzielna kontrola głębokości przy wykorzystaniu komputera).
 3. Zmontowanie zestawu boja - szpulka/kołowrotek w toni
 4. Wypuszczenie boi na powierzchnię w toni.
 5. Wynurzanie ze zwijaniem szpulki/kołowrotka.
 6. Ćwiczenia doskonalące umiejętność obsługi boi dekompresyjnej w toni.
 7. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu nurkowego.
 8. Omówienie nurkowania.

PEP5 NURKOWANIE Z WYKONANIEM OPTYMALNEGO
PROFILU NURKOWANIA - GŁĘBOKOŚĆ 20 M

 1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem głębokim.
 2. Wyznaczenie maksymalnego czasu dennego dla dekompresji ciągłej (wykorzystanie opcji "Plan" komputera nurkowego).
 3. Realizacja profilu trapezowego.
 4. Pobyt denny z zadaniem trafienia do wyznaczonego obiektu (wykorzystanie technik nawigacji naturalnej lub mieszanej, wykorzystanie latarki).
 5. Wynurzanie w toni do przystanku bezpieczeństwa z widocznością dna (kontrola prędkości wynurzania).
 6. Zmontowanie zestawu boja - szpulka/kołowrotek w toni
 7. Wypuszczenie boi na powierzchnię w toni.
 8. Odbycie przystanku bezpieczeństwa z widocznością dna.
 9. Wynurzanie.
 10. Zwinięcie szpulki/kołowrotka i boi na powierzchni.
 11. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu nurkowego.
 12. Omówienie nurkowania.

PEP6 NURKOWANIE GŁĘBOKIE - GŁĘBOKOŚĆ 30m

 1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.
 2. Wyznaczenie maksymalnego czasu dennego dla dekompresji ciągłej (wykorzystanie opcji "Plan" komputera nurkowego).
 3. Realizacja profilu trapezowego.
 4. Pobyt denny z zadanym kierunkiem płynięcia (wykorzystanie kompasu, wykorzystanie latarki, wykorzystanie komputera).
 5. Wynurzanie do przystanku bezpieczeństwa.
 6. Zmontowanie zestawu boja - szpulka/kołowrotek w toni
 7. Wypuszczenie boi na powierzchnię w toni.
 8. Odbycie przystanku bezpieczeństwa.
 9. Wynurzanie
 10. 1Zwinięcie szpulki/kołowrotka i boi na powierzchni.
 11. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu nurkowego.
 12. Omówienie nurkowania.

Kolejny stopień nurkowy w KDP/CMAS P2 (**)