Komputery nurkowe firmy Uwatek

komputer nurkowy


Firma Uwatek produkuje następujące modele komputerów nurkowych:

Nowe modele z sezonu 2002

Komputery Uwateca pracują w trzech podstawowych trybach: oraz w dwóch trybach przejściowych:
 • uśpienia - komputer znajduje się w tym trybie, kiedy nie jest używany. Wyświetlacz i większość elementów zostaje wyłączona. Co minutę komputer mierzy ciśnienie atmosferyczne, dzięki czemu może rozpoznać zmianę wysokości nad poziomem morza, wpływającą na reżim dekompresji. W takim przypadku przełącza się na 3 minuty w tryb powierzchniowy i informuje o zmianie wysokości.
 • gotowości - uzyskiwany przez ręczne włączenie komputera (przed przejściem do tego trybu prezentowane są wszystkie segmenty wyświetlacza w celu sprawdzenia jego poprawności) - w tym trybie można skontrolować stan baterii (podawany w procentach)
Komunikacja nurka z komputerem na powierzchni polega na dotykaniu zwilżonymi palcami czterech przycisków kontaktowych w następujący sposób:

Komputer włącza się automatycznie w stan nurkowanie na głębokości 0,5m, czas nurkowania liczony jest natomiast od momentu osiągnięcia głębokości większej niż 1,3m, jest to sygnalizowane dwoma kropeczkami za czasem nurkowania.
Jeżeli nurkowanie trwa krócej niż 2min nie jest zapamiętywane (nie jest odnotowywane w logbooku)

Po wynurzeniu na powierzchnię, komputer przez 5 minut pozostaje w stanie oczekiwania . Pokazuje wtedy maksymalną głębokość i czas odbytego nurkowania. Jeżeli w tym czasie nastąpi zanurzenie, komputer potraktuje to jako kontynuację nurkowania (czas na powierzchni nie zostanie doliczony do czasu nurkowania). W przypadku gdy w ciągu 3min nie nastąpi ponowne zanurzenie, komputer przechodzi w tryb uśpienia.

W przypadku nurkowania niezgodnie z zaleceniami producenta komputer informuje o tym fakcie alarmem w postaci wizualnej i graficznej. Działanie komputera oparte jest na matematycznym modelu Bullmana. Aladin jest również idealny do nurkowania w górach dzięki funkcji pomiaru ciśnienia (komputery konkurencji nie posiadają takiej funkcji, przejście na tryb nurkowaniu w górach musi zostać wykonany tam ręcznie).
Historię nurkowań można zobaczyć nie tylko w lokbooku ale również na ekranie komputera PC po uprzednim przegraniu przy pomocy odpowiedniego intrfejsu. Największą wadą Aladina jest mała pamięć wewnętrzna, problem ten rozwiązuje Nemo Mous

Zasilanie

Komputer zasilany jest baterią, która posiada następująca żywotność przy średnim czasie nurkowania 60 min.:
Ilość nurkowań w roku Żywotność
50 7 lat
100 5,5 lat
150 4 lat
300 2,5 roku

Baterie należy wymieniać w serwisie producenta, co wiąże się z rozstaniem z komputerem na około miesiąc.

Trzy podstawowe tryby pracy komputerów firmy Uwatec

Tryb nurkowanie

W tym trybie informacje wyświetlane przez komputer nurkowy zależą od tego co robi płetwonurek. Możemy ty wydzielić następujące przypadki:

 1. Nurkowanie bezdekompresyjne.
 2. Nurkowanie dekompresyjne.
 3. Przerwa powierzchniowa

Nurkowanie bezdekompresyjne - w trakcie nurkowania komputer pokazuje następujące informacje:

 • aktualną głębokość (słupa słodkiej wody z dokładnością do 0,1m),
 • bieżący czas nurkowania w minutach,
 • maksymalną głębokość osiągniętą podczas nurkowania,
 • czas jaki można jeszcze spędzić na danej głębokości zanim nurkowanie stanie się dekompresyjne,
 • prędkość wynurzania - pokazywany jest na środku wyświetlacza w postaci procentowej. 100% to wypływamy z odpowiednia prędkością. Prędkość wynurzania w Aladinie jest zmienna i wynosi 20m/min poniżej ...m w przedziale .. wynosi a przy głębokości mniejszej od 10m wynosi 7m/min
 • przekroczenie prędkości wynurzania, (okazywane jest w postaci strzałki z napisem SLOW (wolniej))
 • wskaźnik wysokości miejsca nurkowania
Przed nurkowaniem zaleca się komputer włączyć ręcznie celem sprawdzenia działania wyświetlacza. Po włączeniu komputera wyświetlacz pokazuje przez 5 sek wszystkie informacje jednocześnie (rys. 1).

Nurkowanie dekompresyjne - nurek po przekroczeniu czasu bezdekompresyjnego musi odbyć dekompresję. Komputer pokazuje parametry wymaganej dekompresji, tj.:

 • napis DECO STOP, co oznacza zatrzymanie się na przystanku dekompresyjnym,
 • głębokość pierwszego przystanku dekompresyjnego, na którym nurek powinien się zatrzymać,
 • czas dekompresji w minutach na tym przystanku,
 • całkowity czas wynurzenia na powierzchnię uwzględniający czas dekompresji i czas wynurzenia.
Po odbyciu dekompresji na najgłębszym przystanku komputer podaje parametry dekompresji na płytszym przystanku. Po zakończeniu dekompresji pojawia się napis NO STOP co oznacza, że nurek może się wynurzyć na powierzchnię.

Przerwa powierzchniowa - po przejściu komputera w stan POWIERZCHNIA wyświetlane są następujące komunikaty:

 • strzałka DESATURATION (desaturacja) oraz czas desaturacji, tj. czas jaki niezbędny jest do pozbycia się nadmiaru azotu pozostałego w organizmie nurka po nurkowaniu,
 • strzałka DO NOT FLY (zakaz lotu samolotem) i czas jaki należy odczekać do lotu samolotem (lub brak tych informacji jeżeli nie są konieczne).
 • czas przerwy na powierzchni
Jeżeli nie są wykonywane żadne operacje, komputer po 3 minutach wygasza wyświetlacz w celu oszczędności baterii. Mimo uśpienia wyświetlacza wykonywane są obliczenia dotyczące procesu odsycania, kiedy nastąpi całkowite odsycenie, komputer wyłączy się.

Tryb Logbook - wykaz nurkowań

Komputer posiada możliwość odczytania bezpośrednio na wyświetlaczu parametry ostatnich 19 nurkowań. Po włączeniu wykazu nurkowań, komputer pokazuje następujące parametry zaczynając od ostatniego nurkowania (jest oznaczane jako 1 nurkowanie, przedostatnie jako 2 itd.)
 • maksymalną głębokość,
 • czas nurkowania w minutach,
 • numer nurkowania (1-19),
 • czas przerwy na powierzchni (dotyczy nurkowań powtórzeniowych, czyli takich które odbyły się w czasie nie zakończonej desaturacji) lub czas nie zakończonej adaptacji w górach,
 • alarm przekroczenia predkości wynurzania (jeżeli wystąpił w czasie nurkowania),
 • przedział wysokości n.p.m. (jeżeli wystąpił).
Jeżeli podłączymy komputer nurkowy przy pomocy interfejsu do komputera PC możemy odczytać parametry ostatnich 27 nurkowań, wzbogacone dodatkowo o:
 • datę nurkowania
 • godzinę wejścia do wody
 • minimalną temperaturę wody
oraz graficzne przedstawienie ostatnich 200min nurkowania.

Tryb planowanie nurkowania (DIVE PLAN)

Komputer umożliwia zaplanowanie nurkowania:
 • bezdekompresyjnego
 • kompresyjnego
 • powtórzeniowego z dowolną przerwą na powierzchni.
Nasze nurkowanie można zaplanować tylko z grubsza ponieważ do dyspozycji w trakcie planowania mamy tylko 3 parametry:
 • głębokość (skokowo co 3m)
 • czas nurkowania ( co 1min)
 • czas przerwy na powierzchni (skokowo co 15min)
Mimo takich ograniczeń , na podstawie własnego doświadczenia mogę stwierdzić, że w zupełności to wystarczy. Dzięki prostocie planowanie jest łatwe i bardzo szybkie.

Planowanie nurkowania bezdekompresyjnego
Czasy bezdekompresyjne pokazywane są dla kolejnych głębokości (co 3 m.) przez 3 sekundy. Proces wyświetlania (przewijania) rozpoczyna się od największej głębokości na której czas bezdekompresyjny jest krótszy od 99 min.

Planowanie nurkowania dekompresyjnego
W celu zaplanowania nurkowania dekompresyjnego należy odczekać aż przegląd (przewijanie) czasów bezdekompresyjnych zatrzyma się na żądanej głębokości i wtedy wprowadzić planowany czas nurkowania (większy od czasu bezdekompresyjnego). Po wprowadzeniu tej informacji komputer po chwili pokaże dekompresję dla zadanej przerwy na powierzchni (jeśli była) i zadanego czasu na planowanej głębokości.

Planowanie przerwy na powierzchni
W przypadku gdy planujmy nurkowanie a nie jesteśmy jeszcze do końca odsycenia mamy możliwość wprowadzenia czasu przerwy na powierzchni, a następnie przechodzimy do planowania nurkowania jak przy nurkowaniu bezdekompresyjnym lub kompresyjnym.