Flora i fauna wód śródlądowych - pytania CMAS

(Piotr Stós)

 1. Wymienić i krótko scharakteryzować zespoły ekologiczne występujące w środowisku wodnym.
 2. Wymienić popularnych (znanych z nurkowań) przedstawicieli bentosu.
 3. Wymienić popularnych (znanych z nurkowań) przedstawicieli nektonu.
 4. Do jakiego zespołu ekologicznego można zaliczyć racicznicę.
 5. Co ozanacza termin eutrofizacja, jakie mogą być przyczyny eutrofizacji jezior.
 6. Co to jest i jak powstaje zakwit.
 7. Wymienić ogniwa typowego łańcucha pokarmowego występującego w jeziorach eutroficznych.
 8. Wymienić podział jezior pod względem żyzności.
 9. Co to jest przyducha.
 10. Wymienić 5 pospolitych gatunków roślin kwiatowych żyjących w pełnym zanurzeniu.
 11. Jaki jest sens wprowadzania okresu ochronnego dla ryb.
 12. Wymienić główne strefy jeziora, krótko scharakteryzować panujące w nich warunki fizyczne.
 13. Podać nazwy 3 gatunków ryb drapieżnych i 3 gatunków ryb roślinożernych.
 14. Jakie procesy biologiczne zachodzą w osadach dennych, jaka grupa organizmów tam dominuje.
 15. Omówić znaczenie miksji jesiennej i wiosennej dla organizmów zamieszkujących zbiornik.