ZARZĄDZENIE Nr 14/99 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 06.01.1999 r.

pytania CMAS


ZARZĄDZENIE Nr 14 / 99
Sekretarza Generalnego ZG PTTK
z dnia 06. 01. 99 r.
w sprawie uprawiania płetwonurkowania
z uwzględnieniem zmian z dnia 03.03.2000 r.

WSTĘP

Zarządzenie niniejsze wydane jest na wniosek Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK i stanowi realizację postanowień ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996r. w zakresie rekreacji ruchowej. (Dz.U. nr 25 poz. 113 wraz z późniejszymi zmianami)

§ 1

 1. Zarządzenie określa:
  a) szczegółowe wymogi i kwalifikacje osób uprawiających płetwonurkowanie oraz sposób uzyskiwania tych kwalifikacji,
  b) stopnie i uprawnienia płetwonurków i instruktorów płetwonurkowania
  c) zasady nadawania , zawieszania i cofania uprawnień płetwonurków i instruktorów płetwonurkowania,
  d) zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania.
 2. Przepisy Zarządzenia stosują się do Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK, jednostek organizacyjnych PTTK oraz klubów i innych jednostek organizacyjnych afiliowanych przy KDP ZG PTTK i prowadzących działalność płetwonurkową.

§ 2

 1. Działalność płetwonurkowa w zakresie rekreacji ruchowej i sportu w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym realizowana jest przez Komisję Działalności Podwodnej ZG PTTK i jednostki organizacyjne PTTK w oparciu o założenia szkoleniowo-programowe Światowej Konfederacji Działalności Podwodnej (CMAS) z siedzibą w Rzymie.
 2. Stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe i inne jednostki organizacyjne uprawiające w płetwonurkowanie w kraju i zagranicą ,a nie będące członkami Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, mogą się afiliować przy Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK przyjmując określony niniejszym zarządzeniem system kwalifikacji i uprawnień płetwonurkowych oraz zasady bezpieczeństwa.
 3. Jednostki, o których mowa w (2 p.2 nie mogą jednocześnie należeć do innych organizacji prowadzących działalność płetwonurkową w zakresie szkolenia, rekreacji i turystyki, z wyjątkiem organizacji , z którymi KDP ZG PTTK lub CMAS zawarły stosowne w tej sprawie porozumienia.

§ 3

 1. Płetwonurkowanie rekreacyjne i sportowe z użyciem powietrza (21% O2) może być uprawiane w klubach PTTK i afiliowanych wyłącznie przez osoby posiadające następujące stopnie kwalifikacyjne:
  • Płetwonurek Młodzieżowy KDP/CMAS (PM)
  • Płetwonurek KDP/CMAS* (P1)
  • Płetwonurek KDP/CMAS** (P2)
  • Płetwonurek KDP/CMAS*** (P3)
  • Płetwonurek KDP/CMAS**** (P4)
  • Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS* (M1)
  • Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS** (M2)
  • Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS*** ( M3)
 2. Uprawianie płetwonurkowania rekreacyjnego z użyciem mieszanin oddechowych innych niż powietrze (21% O2), wymaga posiadania specjalistycznych stopni kwalifikacyjnych, których zakres uprawnień oraz tryb uzyskiwania określone są przez Komisję Działalności Podwodnej ZG PTTK w odrębnych przepisach.
 3. Zasady uzyskiwania stopni kwalifikacyjnych wymienionych w (3 p1. określa się następująco:

3.1. Płetwonurek Młodzieżowy KDP/CMAS (PM)

3.2. Płetwonurek KDP/CMAS* (P1)

Wiek:
- ukończone 14 lat,

Szkolenie praktyczne:
- wody otwarte, głębokość do 20 metrów, minimum 30 godzin zajęć.

Szkolenie teoretyczne:
- minimum 24 godziny zajęć.

W trakcie szkolenia płetwonurek powinien:
posiąść wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego na małych głębokościach oraz umiejętność bezpiecznego nurkowania w grupie z instruktorem lub w parze z płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach.

3.3. Płetwonurek KDP/CMAS** (P2)

Wiek:
ukończone 16 lat.

Warunki wstępne:
Od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* wykonane w towarzystwie instruktora lub płetwonurka KDP/CMAS*** - 20 nurkowań, w tym przynajmniej 10 nurkowań na głębokościach 10-20 metrów.

Szkolenie praktyczne :
wody otwarte, głębokość do 30 metrów, minimum 40 godzin zajęć w ciągu 10 dni szkoleniowych.

Szkolenie teoretyczne:
minimum 28 godzin zajęć.

W trakcie szkolenia płetwonurek powinien:
posiąść wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie średnich głębokości z Płetwonurkiem KDP/CMAS** oraz bezpieczne nurkowanie w parze z płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach i w grupie z instruktorem zakresie dużych głębokości

3.4. Płetwonurek KDP/CMAS*** (P3)

Wiek :
ukończone 18 lat

Warunki wstępne:
a) Przeszkolenie specjalistyczne w zakresie:
* patofizjologii nurkowania i I-ej pomocy,
* nurkowania w suchych skafandrach,
* nurkowania podlodowego,
* nurkowania morsko-wrakowego.
b) Udokumentowana umiejętność kierowania łodzią motorową.
c) Od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** wykonane przynajmniej 40 nurkowań (w towarzystwie Instruktora lub Płetwonurka KDP/CMAS***,KDP/CMAS****) w zakresie głębokości 10-40 metrów, w tym 20 nurkowań na głębokość 30 - 40 metrów, z których przynajmniej 10 musi być wykonanych w polskich wodach śródlądowych.

Szkolenie praktyczne:
wody otwarte, głębokość do 40 metrów, minimum 80 godzin zajęć w ciągu 14 dni szkoleniowych.

Szkolenie teoretyczne:
minimum 35 godzin zajęć.

W trakcie szkolenia płetwonurek powinien:
posiąść wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie dużych głębokości oraz umiejętność bezpiecznego nurkowania w parze z płetwonurkiem o niższych kwalifikacjach.

3.5. Płetwonurek KDP/CMAS**** (P4)

Wiek:
ukończone 21 lat

Warunki wstępne:
a) Posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** przynajmniej 2 lata,
b) Od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** wykonanie przynajmniej 100 nurkowań rekreacyjnych w różnych warunkach geograficznych, klimatycznych i hydrologicznych.

Uzyskanie stopnia:
Stopień nadaje KDP ZG PTTK na podstawie udokumentowanych materiałów opisujących przebieg praktyki nurkowej kandydata.

4.6. Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS *, KDP/CMAS**, KDP/CMAS *** ( M1, M2, M3)

Wiek:
ukończone 21 lat.

Warunki wstępne:
a) Stopień Płetwonurka KDP/CMAS***,
b) Wykształcenie średnie,
c) Przeszkolenie z zakresu :
* patofizjologii nurkowania i I-ej pomocy
* metodyki nauczania nurkowania
* nurkowania w suchych skafandrach,
* nurkowania podlodowego,
* nurkowania morsko-wrakowego.

Wymagana praktyka szkoleniowa przy podwyższaniu kwalifikacji

a) na stopień Instruktora KDP/CMAS**:

b) na stopień Instruktora KDP/CMAS*** ;

Szkolenie praktyczne:
wody otwarte, głębokość do 50 metrów, minimum 180 godzin zajęć (łącznie dla M1,M2,M3).

Szkolenie teoretyczne:
minimum 155 godzin zajęć specjalistycznych w zakresie płetwonurkowania, minimum 70 godzin z podstaw teoretycznych sportu i rekreacji. (łącznie dla M1,M2,M3 - minimum 155 godzin + 70 godzin)

Zakres szkolenia:
Szczegółowe programy szkolenia na stopnie Instruktorów Płetwonurkowania KDP/CMAS*, KDP/CMAS**, KDP/CMAS***, określone są przez KDP ZG PTTK na podstawie ogólnych wytycznych CMAS i zatwierdzone przez Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu.

§ 4

 1. Uprawnienia Płetwonurków i Instruktorów Płetwonurkowania określa się w sposób następujący:

  1.1. Płetwonurek Młodzieżowy ma prawo:
  a) nurkować w basenie lub płytkich wodach otwartych do głębokości 5 metrów w towarzystwie Instruktora.

  1.2. Płetwonurek KDP/CMAS* ma prawo:
  a) nurkować z indywidualną bojką do głębokości 10 metrów pod nadzorem Instruktora Płetwonurkowania lub Płetwonurka KDP/CMAS***, KDP/CMAS****,
  b) nurkować w parze z Płetwonurkiem KDP/CMAS*** do głębokości 20 m,
  c) nurkować w grupie z Instruktorem Płetwonurkowania do głębokości 20 m.

  1.3. Płetwonurek KDP/CMAS** ma prawo:
  a) nurkować w parze z Płetwonurkiem KDP/CMAS** do głębokości 20 m,
  b) nurkować w parze z Płetwonurkiem KDP/CMAS***,KDP/CMAS**** do głębokości 30 m.
  c) nurkować z Instruktorem Płetwonurkowania KDP/CMAS do głębokości 40 m.

  1.4. Płetwonurek KDP/CMAS*** ma prawo:
  a) nurkować do głębokości 50 metrów,
  b) kierować pod wodą zespołem płetwonurków KDP/CMAS*, KDP/CMAS**, KDP/CMAS***, w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości.

  1.5. Płetwonurek KDP/CMAS**** ma prawo:
  a) organizować i nadzorować nieszkoleniowe imprezy nurkowe o dużym zasięgu lub wysokim stopniu trudności (duże wyprawy turystyczne, ekspedycje nurkowe realizujące cele badawcze, itp.),

  1.6. Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS* ma prawo:
  a) prowadzić szkolenie praktyczne i teoretyczne na stopnie Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS, Płetwonurka KDP/CMAS*, KDP/CMAS**- bez prawa do kierowania całym kursem.

  1.7. Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS** ma prawo:
  a) kierować kursami szkoleniowymi na stopnie Płetwonurka Młodzieżowego, Płetwonurka KDP/CMAS*, KDP/CMAS** oraz brać udział w kursach szkoleniowych na stopień Płetwonurka KDP/CMAS*** oraz stopnie Instruktorów Płetwonurkowania KDP/CMAS*, KDP/CMAS**.

  1.8. Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS*** ma prawo :
  a) kierować kursami szkoleniowym na wszystkie stopnie płetwonurkowe i instruktorskie.

§ 5

 1. Do prowadzenia szkolenia i nadawania stopni kwalifikacyjnych uprawnione są:

  a) Kluby zarejestrowane w KDP ZG PTTK w zakresie stopni:
  Płetwonurek Młodzieżowy KDP/CMAS,
  Płetwonurek KDP/CMAS *,
  Płetwonurek KDP/CMAS **.

  b) Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK w zakresie stopni:
  Płetwonurek KDP/CMAS ***,
  Płetwonurek KDP/CMAS ****.
  Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS*
  Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS**
  Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS***

 2. Kwalifikacje płetwonurków i instruktorów uzyskuje się po odbyciu szkolenia praktycznego i teoretycznego oraz na podstawie pozytywnej opinii komisji egzaminacyjnej oceniającej nabyte podczas szkolenia umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną.

  2.1.Komisję egzaminacyjną stanowią:
  a) 1 Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS** dla stopni : Płetwonurek Młodzieżowy KDP/CMAS, Płetwonurek KDP/CMAS*.

  b) 2-ch Instruktorów Płetwonurkowania KDP/CMAS** lub 1 Instruktor KDP/CMAS** i 1 instruktor KDP/CMAS* dla stopnia: Płetwonurek KDP/CMAS**.

  c) 3-ch Instruktorów Płetwonurkowania KDP/CMAS*** wyznaczonych przez KDP ZG PTTK dla stopni: Płetwonurek KDP/CMAS***, Płetwonurek KDP/CMAS****, Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS*, Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS**, Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS***.

 3. Termin ważność stopni płetwonurka jest nieokreślony.
 4. Okres ważności uprawnień do szkolenia Instruktora Płetwonurkowania KDP/CMAS wynosi 1 rok kalendarzowy.
 5. Okres ważności uprawnień Instruktora przedłużany jest na rok następny przez KDP ZG PTTK na zasadach określonych odrębnym regulaminem.
 6. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w ( 8 lub naruszania innych przepisów dotyczących płetwonurkowania wydanych przez KDP ZG PTTK, uprawnienia Płetwonurka i Instruktora Płetwonurkowania mogą zostać zawieszone przez KDP ZG PTTK na czas określony.

§7

 1. Osoby uprawiające płetwonurkowanie zobowiązane są do posiadania dokumentu osobistego stwierdzającego posiadane kwalifikacje i uprawnienia.
 2. Dokumentami stwierdzającym kwalifikacje i uprawnienia płetwonurków i instruktorów płetwonurkowania są:
  a) Książka Płetwonurka Młodzieżowego KDP,
  b) Książka Płetwonurka KDP ,
  c) Międzynarodowy Certyfikat KDP/CMAS.
 3. Instruktorzy Płetwonurkowania KDP/CMAS mają obowiązek potwierdzać wszelkie swoje wpisy w dokumentacji płetwonurkowej własnoręcznym podpisem i pieczątką osobistą (wg wzoru KDP ZG PTTK).
 4. Płetwonurkowie KDP/CMAS ***, KDP/CMAS ***** mają prawo potwierdzać wpisy dotyczące nurkowań turystycznych własnoręcznym podpisem i pieczątką osobistą (wg wzoru KDP ZG PTTK).
 5. Osoby uprawiające płetwonurkowanie zobowiązane są do rejestracji danych dotyczących wykonanych nurkowań.
 6. Informacje zawarte w rejestrze dotyczące nurkowań szkoleniowych mogą być potwierdzone wyłącznie przez Instruktora Płetwonurkowania KDP/CMAS posiadającego ważne uprawnienia instruktorskie.
 7. Informacje zawarte w rejestrze dotyczące nurkowań turystycznych powinny być potwierdzone przez partnera uczestniczącego w danym nurkowaniu i zweryfikowane przez Płetwonurka KDP/CMAS***, KDP/CMAS**** lub Instruktora Płetwonurkowania KDP/CMAS

§ 8

Zasady bezpieczeństwa w płetwonurkowaniu

 1. Płetwonurkowania rekreacyjne i sportowe mogą uprawiać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia określone w ( 3 p.1 i p.2 niniejszego zarządzenia.
 2. Maksymalna głębokość nurkowania z wykorzystaniem powietrza (21% O2) jako czynnika oddechowego wynosi 50m.
 3. Uprawianie płetwonurkowania musi się odbywać z zachowaniem profilaktyki wypadków i chorób nurkowych.
 4. Osoby uprawiające płetwonurkowanie zobowiązane są posiadać orzeczenie lekarskie dopuszczające do nurkowania.
 5. Do obowiązków osoby kierującej nurkowaniem należy dokonanie oceny warunków bezpieczeństwa, zaplanowanie oraz realizacja nurkowania zgodnie z posiadaną wiedzą i dobrą praktyką nurkową.
 6. Osoby uprawiające płetwonurkowanie zobowiązane są do utrzymywania kondycji psychofizycznej oraz umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej umożliwiających pełne wykorzystanie posiadanych uprawnień.
 7. Wszelkie zajęcia szkoleniowe na basenie i na wodach otwartych muszą być prowadzone pod nadzorem instruktora, a ćwiczenia wykonywane pod wodą w bezpośredniej obecności instruktora, - przy czym określenie "zajęcia szkoleniowe" obejmuje wszystkie programowe praktyczne elementy procesu nauczania płetwonurkowania zakończonego uzyskaniem stopnia lub przeszkolenia specjalistycznego.
 8. Ilość osób szkolonych lub trenowanych jednocześnie przez jednego instruktora nie może być większa niż:
  • 15 osób - zajęcia na powierzchni wody
  • 4 osoby - zajęcia pod wodą przy wyjątkowo dobrej widoczności (ponad 10 m)
  • 2 osoby - zajęcia pod wodą przy dobrej widoczności (2 do 10 m)
  • 1 osoba - zajęcia pod wodą przy złej widoczności (mniej niż 2 m)
 9. Uprawianie płetwonurkowanie w warunkach nietypowych tzn. pod lodem, w przestrzeniach zamkniętych, na wrakach morskich wymaga udokumentowanego specjalistycznego przeszkolenia przeprowadzonego przez Instruktora Płetwonurkowania uprawnionego przez KDP.
 10. Korzystanie z wód otwartych przy uprawianiu płetwonurkowania musi odbywać się zgodnie z przepisami prawnymi właściwymi dla danego akwenu.
 11. Warunki hydrologiczno - meteorologiczne w miejscu uprawiania płetwonurkowania nie mogą stanowić bezpośredniego zagrożenia dla osób nurkujących.
 12. W warunkach ograniczonej naturalnej widoczności zaleca się stosowanie lin opustowych lub kierunkowych.
 13. Wyposażenie osobiste płetwonurka i wyposażenie ogóle ekipy nurkowej musi być sprawne technicznie i odpowiadać aktualnym warunkom nurkowania.
 14. Instruktorzy płetwonurkowania i płetwonurkowie kierujący grupą pod wodą muszą być wyposażeni w urządzenie ratowniczo-wypornościowe (tzw. kamizelkę wypornościową) oraz w alternatywne źródło oddychania .
 15. Każdy wypadek podczas uprawiania płetwonurkowania, zakończony śmiercią lub chorobą nurkową, powinien być przez osobę prowadzącą zajęcia zgłoszony pisemnie w trybie ustalonym przez KDP ZG PTTK.

§ 9

 1. Traci moc zarządzenie Sekretarza Generalnego ZG PTTK nr 3/97 z dnia 25.04.1997r.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Warszawa dn.06.01.1999r. Sekretarz Generalny ZG PTTK

  Andrzej Gordon

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE Komisja Działalności Podwodnej ZARZĄDZENIE Nr 14 / 99 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 06.01.1999 r. w sprawie uprawiania płetwonurkowania