TEST EGZAMINACYJNY
NA STOPIEŃ CMAS P1

Test należy wydrukować i spokojnie rozwiązać, jeżeli po rozwiązaniu masz uwagi napisz. Uważasz że niektóre pytania należy zmienić, masz nowe, napisz również.

 

Zapraszam wszystkich do edycji testu

Założenie było takie:

 • test nie ma być trudny,
 • test ma sprawdzać wiedzę kompleksowo
 • test ma uczyć
 • test może być dostępny przed egzaminem, bo jeżeli znasz 99% odpowiedzi to osiągnołeś(aś) poziom wiedzy wystarczający na stopień podstawowy (czytaj: do nurkowania)
 • Zdaję sobie sprawę z niedoskonałości testu (napisany w 1996r + poprawki w latach następnych) i dlatego zapraszam wszystkich do jego dalszej edycji.

  TEST EGZAMINACYJNY NA STOPIEŃ
  NIŻSZY PŁETWONURKA KDP/CMAS

  WERSJA - D

  Imię i nazwisko ......................................................................

  Symbol

  TEMAT

  +/-

  1T1

  Organizacja nurkowania

  1T2

  Podstawowe wyposażenie płetwonurka

  1T3

  Sygnalizacja w nurkowaniu

  1T4

  Zależność pomiędzy ciśnieniem a objętością

  1T5

  Niezależny powietrzny aparat oddechowy do nurkowania

  1T6

  Podstawy fizjologii

  1T7

  Pływalność płetwonurka

  1T8

  Kamizelki ratowniczo-wypornościowe, skafandry mokre i sprzęt dodatkowy

  1T9

  Przechowywanie i konserwacja sprzętu

  1T10

  Ratownictwo nurkowe

  1T11

  Bezpieczeństwo nurkowania

  1T12

  Środowisko wodne " morza i wody śródlądowe

  1T13

  Wybór miejsca nurkowania

  Przeczytaj uważnie:

  1. Test jest testem wielokrotnego wyboru tzn. że ilość dobrych odpowiedzi może być większa niż jeden (nawet wszystkie).
  2. Przy dobrej odpowiedzi w kratce należy postawić ?X?
  3. W razie pomyłki złą odpowiedź zaznaczamy kółkiem (cały kwadracik)
  4. Gdy w tekście pisze wybierz najważniejsze tzn. żcie pisze ?wybierz
  1. Organizacja nurkowania.
  1. Po uzyskaniu stopni niższego będę miał(a) prawo :

  2. ..............................................................................

  3. Organizacja w której przechodzę szkolenie na płetwonurka jest ...................... .
  4. Zasięgiem jej działalności objęty jest cały świat. W Polsce najwyższymi władzami jest ................................. ........................... ...........................
  2. Podstawowe wyposażenie płetwonurka.
  1. Wymień sprzęt potrzebny do zorganizowania wyjazdu nurkowego z podziałem na sprzęt osobisty i grupowy

  2. Do sprzętu pomocniczego zaliczamy:

  3. a/ ................................................. e/ ..................................................
   b/ .................................................. f/ ...................................................
   c/ .................................................... g/ ..................................................
   d/ .................................................... h/ ..................................................

  4. Ze względu na występujące podczas nurkowania ryzyko rozbicia szybki maski nurkowej, szybka ta powinna być wykonana z ................................ ponieważ po rozbiciu pęka na .......................................... .
  5. Głównym powodem dla którego maska powinna obejmować nos płetwonurka jest (zaznacz właściwą odpowiedź):
   • zabezpieczenie przed parowaniem maski
   • ułatwienie przedmuchiwania uszu
   • zatrzymanie oddychania przez nos
   • możliwość wyrównania ciśnienia wewnątrz maski
   • zabezpieczenie przed nalaniem wody do nosa
  3. Sygnalizacja w nurkowaniu
  1. Patrz ostatnia i przedostatnia strona - podpisz rysunki, wyjaśnij znaczenie ciągów znaków
  2. Wymień znane Ci rodzaje komunikacji stosowane w nurkowaniu:
   • ........................................................
   • ........................................................
   • ........................................................
  4. Zależność pomiędzy ciśnieniem a objętością.
  1. Nurek pod wodą marznie szybciej wolniej niż w powietrzu o tej samej temperaturze. Jest to wywołane większym ................... razy przewodnictwem cieplnym wody.
  2. Ciśnienie parcjalne azotu w powietrzu wynosi .................. a tlenu .................................. .
  3. Nurkując jesteśmy nie jesteśmy w stanie określić kierunku z którego dochodzi dźwięk, jest to wywołane to
  4. zwiększeniem /zmniejszeniem gęstości ośrodka a przez to zwiększeniem zmniejszeniem prędkości rozchodzenia się dźwięku.
  5. Woda jest lepszym przewodnikiem ciepła od powietrza ponieważ::
   • ma mniejszą gęstość od powietrza
   • ma większą gęstość od powietrza
   • jest bardziej płynna od powietrza
   • jest mniej płynna od powietrza
  6. Na wysokości morza panuje ciśnienie ................... m słupa H2O, a na gł. 30m ciśnienie......................atm.
  7. Nurek posiadający pojemność całkowitą płuc 6 l i pojemność zalegającą 1,5 l może zanurkować z zatrzymanym

  8. oddechem na głębokość ............................ nie narażając się na uszkodzenie płuc.
  9. Płetwonurek ważący 60kg planuje wyjazd nad Morze Martwe. O ile więcej obciążników 1 kilogramowych będzie musiał

  10. wziąć ze sobą jeżeli gęstość wody w M. Martwym wynosi 1,2 kG/ dm3.
  11. Butlę o pojemności 15l naładowano do ciśnienia 200 atm powietrzem o temp 77 oC. Zaraz po naładowaniu butla została

  12. zabrana na nurkowanie i włożona do wody o temp 7 oC. Jakie ciśnienie wskaże manometr po czasie wystarczającym do ochłodzenia się butli do temperatury otoczenia, wiedząc że jest wyskalowany w MPa.
  13. Jaką objętość będzie posiadał na powierzchni gumowy balon napełniony na głębokości 10 m do objętości 5dm3

  14. ....................................................................
  15. Przy pomocy której butli możemy wykonać dłuższe nurkowanie : 15l nabita do 160at, czy 12 l nabita do 200 at

  16. ...........................................................................
  17. Jaka będzie wyporność kamizelki /Jacketu/ na głębokości 10 m jeżeli na głębokości 30 m wyporność wynosiła 4kg?

  18. .................................................................
  19. Jaki jest skład powietrza? .....................................................................................
  20. Obraz oglądany przez nurka pod wodą wydaje się
   • powiększony/pomniejszony
   • przybliżony/oddalony
  21. Składowe światła słonecznego są pochłaniane przez wodę. Podaj barwę składową światła słonecznego, która jako

  22. pierwsza zanika pod wodą i barwę, która zanika jako ostatnia:
   • pierwsza zanika:..............................................
   • ostatnia zanika: ..............................................

  5. Niezależny powietrzny aparat oddechowy do nurkowania.

  testao.gif

  1. Wymień znane ci elementy powyższego automatu
  2. Układ redukcji składa się z dwóch elementów jest to ................................ i ................................ .
  3. Ugięcie membrany w automacie oddechowym powodujące odsunięcie grzybka od gniazda, wywołane jest spadkiem/wzrostem ciśnienia w komorze wodnej albo spadkiem /wzrostem ciśnienia w komorze powietrznej.
  4. Wymień trzy najważniejsze oznaczenia znajdujące się na butli:
   1. ...............................................
   2. ...............................................
   3. ...............................................
  5. W komorze średniego ciśnienia panuje stałe nadciśnienie w stosunku do ciśnienia otoczenia wynoszące ok. ....................... MPa.
  6. Do sprzętu powietrznego zaliczamy:
   1. ...............................................
   2. ...............................................
   3. ...............................................
  7. Nurkuję na automacie .......................................................................... Automat ten posiada:

  8. - wspomaganie TAK/NIE, które można w trakcie nurkowania regulować TAK/NIE
   - odciążenie TAK/NIE, które można w trakcie nurkowania regulować TAK/NIE
   - oprócz tego posiadam następujące informacje na temat automatu: ............................... .....................................................................................................................................
   .....................................................................................................................................
  9. W automacie jednostopniowym ...................................... dzieli metalową obudowę na dwie części. Część górna nazywana jest komorą ................................. a część dolna komorą ................................... . W części dolnej znajduje się układ redukcji oraz układ .......................................... zwiększający siłę powstającą na ........................................................
  1. Do alternatywnych źródeł powietrza zaliczamy:

  2. a/ ................................................... d/ ...................................................
   b/ ................................................... e/ ...................................................
   c/ ...................................................
  6. Podstawy fizjologii.
  1. Do barotraumy płuc zwanej inaczej ............................... ......................... dochodzi w sytuacji kiedy w trakcie wynurzania płetwonurek ......................................................................
  2. Podczas nurkowania w organizmie nurka rozpuszcza się zawarty w powietrzu oddechowym ............................. wdychany pod ciśnieniem ................................... niż ma to miejsce na powierzchni. Proces ten zachodzi szczególnie intensywnie jeżeli nurkowanie trwa ......................................... i odbywa się na ......................... głębokości. Po tego typu nurkowaniu, w trakcie szybkiego wynurzania z tkanek nurka wydzielają się ......................................... tego gazu. Mogą one zaczopować ................................... ................................. ważnych organów ciała, powodując schorzenie zwane ...................................................................... lub ................................................................... Aby tego uniknąć wypływając należy zachować właściwą ................................ ........................... i jeżeli to konieczne stosować .........................................................
  3. Na głębokości większej niż .................. m, zawarty w powietrzu oddechowym ..................................... działa narkotycznie na ośrodkowy układ nerwowy człowieka. Działanie to przejawia się w postaci łagodnej:

  4. .............................................................................................................................
   a w postaci ostrej: .................................................................................................
   Chorobę tą nazywamy .......................................................................... i aby usunąć jej objawy należy .................................... głębokość nurkowania.
  5. Ośrodek oddechowy odpowiedzialny jest za regulację częstotliwości naszego oddechu silnie reaguje na poziom .......................................... w krwi tętniczej. Aby wydłużyć czas zatrzymania oddechu (ZO) należy zmniejszyć stężenie tego gazu we krwi wykonując serię intensywnych wdechów i wydechów zwanych ................................................................ .

  6. Osiągnięte dzięki temu zabiegowi wydłużenie czasu ZO stwarza ryzyko ...............................................
   spowodowanej zbyt małą ilością ...................................... dopływającego z krwią do mózgu.
  7. Do przestrzeni powietrznych naszego ciała, w obrębie których może dojść do urazu ciśnieniowego należą:

  8. a/ ...................................................
   b/ ...................................................
   c/ ....................................................
   d/ .....................................................
  9. Do głównych objawów ostrego stadium choroby dekompresyjnej należą:

  10. a/ ......................................................
   b/ .....................................................
   c/ .....................................................
  11. Do głównych objawów urazu ciśnieniowego płuc należą:

  12. a/ ...........................................................
   b/ ...........................................................
   c/ ...........................................................
  13. W przypadku wystąpienia urazu ciśnieniowego płuc lub choroby ciśnieniowej podstawowy sposób leczenia (nie mylić z pierwszą pomocą) polega na ................................................... ........................................................ ................................................................................. .
  7. Pływalność płetwonurka.
  1. Wymień elementy sprzętu nurkowego służące do regulowania pływalności płetwonurka w trakcie nurkowania:

  2. .................................... ............................... ...............................
  3. Ciężar powietrza zgromadzonego w butli 15l i napełnionej do 200at wynosi ....................kg.
   • 4,6kg
   • 3,9kg
   • 2,4kg
   • 1,3kg
  4. Zmiana pływalności butli na skutek zmniejszania zapasu powietrza:
   • nie ma wpływu na pływalność płetwonurka
   • ma wpływ na pływalność płetwonurka ale zbyt mały aby brać go pod uwagę
   • ma wpływ na pływalność płetwonurka dlatego należy dostosować ciężar pasa balastowego do pływalności pustej butli
   • ma wpływ na pływalność płetwonurka ale ciężar pasa balastowego dostosowujemy do pływalności pełnej butli
  5. Wyporność skafandra neoprenowego zależy:
   • grubości neoprenu,
   • rodzaju neoprenu (ciężaru),
   • ciśnienia zewnętrznego
   • koloru pianki.
  6. Jak zmienia się pływalność pianki w czasie nurkowania:
   • ze wzrostem głębokości zwiększa się
   • ze wzrostem głębokości zmniejsza się
   • nie zmienia się
   • żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.
  8. Kamizelki ratowniczo-wypornościowe,
  skafandry mokre i sprzęt dodatkowy.
  1. W jaki sposób wyrównuje się ciśnienie w skafandrze suchym? ............................................
  2. Wymień znane Ci rodzaje skafandrów nurkowych suchych i mokrych:
   1. a/ ......................................
    b/ ......................................
    c/ ......................................
    d/ ......................................
  3. Wymień cztery funkcje KRW
   1. a/ ........................................
    b/ .........................................
    c/ .........................................
    d/ .........................................
  4. Kamizelkę Ratowniczo-Wyrównawczą można napełnić następującymi sposobami:
  5. z integratora
  6. ustami
  7. z dodatkowej butelki napełnionej powietrzem
  8. z naboju z CO2.
  9. a opróżniać następującymi sposobami:
  10. spłuczką znajdującą się po prawej stronie tułowia
  11. spłuczką znajdującą się po prawej stronie tułowia
  12. spłuczką znajdującą się z tyłu KRW
  13. inegratorem
  9. Przechowywanie i konserwacja sprzętu.
  1. Po nurkowaniu swój sprzęt należy:
   • piankę dokładnie wysuszyć z prawej i lewej strony
   • piankę wystarczy wysuszyć tylko z jednej strony
   • wylać wodę z KRW i KRW wysuszyć,
   • jak najszybciej zwinąć KRW i schować do torby aby ochronić ją przed uszkodzeniem,
   • sprzęt suszymy w słońcu
   • sprzęt suszymy w przewiewnym i zacienionym miejscu
   • po nurkowaniu w słonej wodzie należy cały sprzęt opłukać w słodkiej wodzie,
  2. Przechowywanie sprzętu w czasie gdy wiemy że nie będziemy z niego korzystali przez dłuższy czas:
   • nie ma znaczenia i tak jest niezniszczalny,
   • pianka wysuszona i zawieszona
   • KRW - wysuszona, powietrze spuszczone i włożona do torby nurkowej
   • maska silikonowa - wysuszona i zatalkowana
   • pas balastowy zwinięty razem z pianką
   • płetwy oparte o ścianę,
   • automat oddechowy przykręcony do butli,
   • butla napełniona powietrzem do ciśnienia pracy,
   • wypuszczamy powietrze z butli do zera.
  10. Ratownictwo nurkowe.
  1. Przegrzanie nurka może nastąpić na skutek ........................................................................... ................................................................................................... . W takim przypadku należy .............................................. ..............................

  2. ............................................ ..............................
   .............................................. ..............................
  3. Czy u osoby posiadającej oddech może być zatrzymana akcja serca? TAK NIE
  4. Po wyciągnięciu nie oddychającego nurka spod wody w pierwszej kolejności przed rozpoczęciem holowania do brzegu należy:
   • napełnić powietrzem swoją KRW
   • Napełnić powietrzem kamizelkę osoby wyciągniętej
   • spuścić powietrze z własnej KRW
   • odpiąć własny pas
   • osobie poszkodowanej ściągnąć maskę z twarzy
   • osobie poszkodowanej wykonać jeden wdech
  5. Po zajściu wypadku nurkowego przytomnemu poszkodowanemu podajemy:
   • polopirynę
   • środki uspokajające
   • środki przeciwbólowe
   • alkohol
   • płyny w ilości 1-1,5l
   • tlen do oddychania przez maskę
  6. W czasie wykonywania masażu serca mostek naciskamy z siłą wywołującą jego odkształcenie o ok ..............cm z częstotliwością ....................... / min.
  7. Osobie nie posiadającej tętna wykonujemy .................................................... i ...........................................

  8. z częstotliwością :
   .................................................................................. - 1 ratownik
   .................................................................................. - 2 ratowników
  11. Bezpieczeństwo nurkowania.
  1. Po wejściu do wody, przed rozpoczęciem nurkowania wykonujemy na głębokości do 3m .............................. ................................................ , które pozwala nam ocenić prawidłowość funkcjonowania naszego sprzętu w warunkach nurkowania. Wykonujemy je:
   • raz w miesiącu
   • przed każdym nurkowaniem
   • raz dziennie
   • na początku każdego sezonu
  2. Czy podczas nurkowania przy linie opustowej ponton może występować w roli boi opustowej? TAK

  3. NIE .Odpowiedź uzasadnij: ..................................


  4. Jaką wyporność powinna posiadać boja stosowana podczas rekreacyjnego nurkowania na:

  5. a/ szlaku żeglownym - ..............................
   b/ na zbiorniku zaporowym w sąsiedztwie zapory ..................................................................
  6. Bez liny opustowej można nurkować maksymalnie do głębokości ................................................. m.
  7. Podczas nurkowania głębokość oddechu nurka powinna zwiększyć się/zmniejszyć się a częstotliwość oddechu zwiększyć się/zmniejszyć się.
  8. Po zakończeniu nurkowania na ponton lub łódź oddajemy najpierw .............................................................. .
  9. Procedurę postępowania z poszkodowanym przygotowaną na okoliczność wystąpienia wypadku nurkowego nazywamy ....................................................................................
  10. W celu śledzenia parametrów nurkowania oraz zapewnienia bezpiecznego wynurzenia na powierzchnię płetwonurek prowadzący nurkowanie musi być zaopatrzony w:

  11. a/ .............................................
   b/ .............................................
   c/ ..............................................
   l ub w ....................................... .......................................... .
  12. Maksymalna prędkość wynurzania zależy od (zaznacz poprawne):
    • rodzaju stosowanych tabel dekompresyjnych
    • rodzaju stosowanego komputera nurkowego
    • fizjologicznych możliwości wypływających osób
    • wszystkich powyższych
  13. Czy w przypadku utraty przytomności partnera można odstąpić od narzuconej przez komputer/tabele prędkości wypływania lub zaleconych przystanków dekompresyjnych? TAK NIE Odpowiedź uzasadnij dwoma zdaniami: ...........................

  14. .........
   .........
   ..........
  15. W warunkach typowego nurkowania pas balastowy powinno dać się odpiąć przy pomocy:
    • dwóch rąk
    • jednej ręki
    • nie powinno się go odpinać pod wodą
   W jakim typie nurkowań powyższa zasada nie posiada zastosowania? .......................................................... .
  16. Czy dobra szkoła nurkowa pozwala na nurkowanie w suchym skafandrze bez KRW? TAK/ NIE
  17. Na głębokości 18m zabrakło Ci powietrza. Widzisz, że Twój partner jest oddalony o ok. 6m od Ciebie i nie zwraca na Ciebie uwagi. Co powinieneś zrobić?
    • powinienem popłynąć w jego kierunku, zwrócić na siebie uwagę i zasygnalizować brak powietrza.
    • powinienem popłynąć w jego kierunku, zlokalizować jego alternatywne źródło powietrza i zasygnalizować brak powietrza we własnej butli.
    • powinienem przeprowadzić kontrolowane wynurzenie awaryjne.
    • powinienem przeprowadzić wynurzanie awaryjne przy pomocy dodatniej pływalności.
  18. Jeżeli w trakcie nurkowania dochodzi do utraty kontaktu wzrokowego z resztą grupy nurkowej, należy:
    • kontynuować nurkowanie zgodnie z poznanymi zasadami bezpieczeństwa
    • spokojnie wynurzyć się i czekać na powierzchni na resztę grupy
    • starać się odnaleźć swoją grupę pod wodą, żeby nie zakłócić im przebiegu nurkowania.
  19. Czasem nurkowania (w sensie korzystania z tabel dekompresyjnych) nazywamy czas od momentu ............................................................... do momentu ................................................................
  20. Czy można nurkować z zastosowaniem z zastosowaniem górskich tablic dekompresyjnych na poziomie morza?
  21. Oblicz dekompresję dla nurkowania na głębokść 28m i trwającego 16 minuty.

  22. ............................................................................................................
  23. Oblicz dekompresję dla nurkowania na głębokość 27m i trwającego 22 minuty.

  24. .............................................. ..............................
  25. Oblicz dekompresję dla nurkowania na głębokość 45m i trwającego 30, podczas którego wykonywana jest ciężka praca.
  26. Oblicz łączny czas nurkowania na głębokość 30 m i trwającego 22 minuty od momentu zanurzenia do momentu rozpoczęcia wynurzania.
  27. Maciek z Pawłem nurkowali rano na głębokość 18m przez 35min, nurkowali na tabelach US Navi. Po upływie 2h Paweł postanowił zanurkować z Moniką, która nurkowała rano na tabelach Bulman na głębokość 20m 53 minuty. Czy Paweł może zanurkować z Moniką? Odpowieź uzasadnij.
  12. Środowisko wodne " morza i wody śródlądowe.
  1. W okresie letnim, jeziora naszej strefy klimatycznej posiadają charakterystyczne uwarstwienie termiczne. Górna, najcieplejsza warstwa wody o grubości ok. ................. m nazywana jest .......................................... Poniżej znajduje się warstwa, w której temperatura wody gwałtownie ................................. , nosi ona nazwę ............................. .W najniżej położonej warstwie tzw. ......................................................... zalegają wody o temperaturze bliskiej ...........oC i ...................................... ciężarze właściwym.
  2. Wiosenne i jesienne mieszanie wody w całej objętości zbiornika nosi nazwę ................................. Do zjawiska tego dochodzi w momencie kiedy woda w całym zbiorniku osiągnie temperaturę bliską .............. oC, a siłą która je wywołuje jest ................................................ .Znaczenie biologiczne tego zjawiska polega na wzbogaceniu dennych warstw wody w ........................... i ....................................... warstw wody w substancje odżywcze.
  3. .......................... nazywamy przybrzeżną, dobrze nasłonecznioną część jeziora. Granica tej strefy wyznaczona jest przez zasięg występowania ................................................ .
  4. Jeziora żyzne, posiadające bogaty świat roślin i zwierząt nazywamy jeziorami .............................................
  5. Jeziora .................................................. to zbiorniki ubogie w substancje odżywcze i przedstawicieli świta roślin i zwierząt. Charakteryzują się ............................................. przejrzystością wody, a typowymi ich przedstawicielami są .................................................................................................. .
  6. Najgłębszym jeziorem Polski jest jezioro .................................................................... posiadające głębokość ok. .................m.
  7. Krążek Schechiego jest przyrządem umożliwiającym pomiar ........................... wody w warunkach polowych.
  8. ...................................... to zespół organizmów ........................................ i zwierzęcych unoszących się biernie w toni wodnej.
  9. Wymień cztery rośliny wodne znane Ci z wycieczek nurkowych w obrębie litoralu:

  10. a/ ...................................
   b/ ...................................
   c/ ...................................
   d/ ..................................
  11. Masowy, okresowy rozwój glonów planktonowych wywołany korzystnymi dla danego gatunku warunkami nazywamy .................................................. .
  12. Do znanych Ci słodkowodnych ryb drapieżnych zaliczamy:

  13. a/ ..............................................
   b/ ..............................................
   c/ ..............................................
   a do roślinożernych:
   a/ ..............................................
   b/ ..............................................
   c/ ..............................................
  14. Średnie oceaniczne zasolenie wynosi: ¨7 ¨ 35 ¨ 41 promili.
  13. Wybór miejsca nurkowania.
  1. Na wybór miejsca nurkowania decydujący wpływ ma
   • przezroczystość wody w akwenie,
   • głębokością akwenu w danym miejscu,
   • odległość miejsca nurkowania od najbliżej komory dekompresyjnej
   • niebezpieczeństw mogące wystąpić w akwenie,
   • możliwość wejścia i wyjścia z wody,
   • siła wiatru,
   • wielkość prądów morskich,
   • wielkość pływów,